Klachtenregeling

 

Stap 1 - Klacht en tuchtrecht

Wanneer je niet tevreden bent over een behandeling of mij als therapeut nodig ik je van harte uit dit met mij te bespreken. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk of wenselijk dan kun je het volgende doen.

Stap 2 - Klachtenfunctionaris Shiatsu Vereniging Nederland

Via deze link kom je bij de Contactpersoon Klachten en de klachtenprocedure van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland.

Stap 3 - De onafhankelijke geschillencommissie SCAG

Blijkt het niet mogelijk om met behulp van de Contactpersoon Klachten van de SVN de klacht op te lossen dan zal de contactpersoon je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Als cliënt dien je zelf rechtstreeks bij deze Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg de klacht in te dienen. Informatie over de wijze waarop een klacht ingediend kan worden, en informatie over de procedure en het geschillenreglement vind je via deze link.

Stap 4 - Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

 

Ter informatie

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkend diploma Medische basiskennis.

 

Aanwezig in de praktijk

De volgende informatie is op schrift aanwezig in de praktijk:

  • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Clientfolder SCAG